خواندنی ها
خواندنيها
»»»» ليست خواندنی ها ««««
تربيت سالم در خانه قسمت هفتم 1396/09/07

اگرسخت گيري وآسان گيري نه ـ پس چه؟

وقتي ازكنترل بيش ازحداستفاده مي شود، بچه هابه يك «منبع كنترل بيروني»وابسته مي شوند. اين مسئوليت بزرگسالان است كه دائماً مراقب رفتاربچه هاباشند. معمول ترين شكل كنترل بيش ازحدكه والدين ومعلمين ازآن استفاده مي كنند، « نظام پاداش وتنبيه » است. بااين نظام، بزرگسالان بايدوقتي بچه ها خوب هستند، مچ شان رابگيرندتا بتوانند به آنها پاداش دهندو وقتي هم بدهستند، مچ شان رابگيرند تابتوانند تنبيه را اجرا كنند. دراين نظام چه كسي مسئول است؟ بزرگسالان! حالااگربزرگسالي دراطراف نباشد، چه؟ بچه ها ياد نميگيرندمسئول رفتارخودشان باشند.

جالب است كه بزرگسالان كنترل كننده، دائماً ازبي مسئوليتي بچه هاشكايت مي كنند، بدون اينكه متوجه باشندخودشان ـ باكنترل بيش ازحدـ به بچه هايادداده اندكه بي مسئوليت باشند. آسان گيري نيزبي مسئوليتي را آموزش مي دهد. چراكه هم بزرگسالان وهم بچه ها مسئوليت را رها مي كنند.

بچه هابراي پيروي ازقوانيني كه درايجادشان كمك كرده اند، راغب ترند. وقتي بچه هاياد مي گيرندتا اعضاي ياري دهنده ي يك خانواده، يك كلاس ياجامعه باشند، تصميم گيران مؤثري باخودپنداره ي سالم مى شوند.

چهارمعياربراي تربيت اثربخش

1.  آيادرعين قاطعيت،محبت آميزهم هست؟ (محترمانه ودل گرم كننده)

2.  آيابه بچه هاكمك مي كندتا احساس تعلق واهميت بكنند؟ (ارتباط)

3.  آيادربلندمدت تأثيرمثبت دارد؟ (تنبيه دركوتاه مدت تأثيرمي گذارد، ولي نتايج بلندمدت منفي دارد.)

4.  آيا مهارت هاي ارزشمندزندگي رابراي دستيابي به يك شخصيت خوب وسالم آموزش مي دهد؟ (احترام، توجه به ديگران، حل مسأله، مسئوليت پذيري، كمك و همكاري)

 

تنبيه هيچ يك از اين معيارها را برآورده نمي كند.

 

نويسنده : جين نلسن

ترجمه : محمدجواد فرشچي ـ ريحانه ايزدي

تعداد مشاهده:  734
 
 
  
نظرهای شما
نام:    
پست الكترونيك:     
وب سايت:    
نظر:    
پست الكترونيك من نمايان باشد  
 
  
 
   
  كليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به خانه کودک آفرینش مي باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز